Etiket: fason üretim için gerekli belgeler

Çalışma izni ve gıda sicili belgesi için gerekli bilgi ve belgeler

İşyerleri tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmasından sonra 5179 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri ve Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak “çalışma izni ve gıda sicil numarası” almalıdır.

İşlemler, eksiksiz olan başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir. Söz konusu iş yeri bu Yönetmelikte geçen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uygunluk gıda kontrolörü tarafından denetlenir. Ekteki Yönetmelikte belirlenen hususlara uygun bulunan iş yeri için çalışma izni ve gıda sicili belgesi düzenlenerek, iş yerine sicil numarası verilir ve sicil kaydı yapılır.

Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine başvururlar. Yapılan başvuruda bütün belgelerde firma adı, adresi ve faaliyet konusu gibi bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmeli, hatalı olanlar önceden düzeltilmelidir.

1. Dilekçe (Ek.2)

2. Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi:

Firmanın bağlı olduğu Fırıncılar Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası gibi meslek kuruluşlarından alınması gerekir.

3. Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası:

Şirketlerde firmanın ilk kuruluşunda ana sözleşmenin ve faaliyet gösterdiği konuların bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesidir. Şirket olarak faaliyet göstermeyen işletmelerde bu belge gerekli değildir.

4. İmza sirküleri sureti:

Şirket olarak faaliyet göstermeyen işletmelerde bu belge gerekli değildir.

5. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının noter onaylı nüshası,

6. Kapasite raporu/Ekspertiz raporu:

Kapasite raporu veya düzenlenemediği durumlarda ekspertiz raporu, işletmenin kayıtlı olduğu oda tarafından düzenlenecektir. İşletmenin kamu kuruluşu olması vb. nedenlerle herhangi bir odaya üye olmasına gerek yoksa işletme tarafından hazırlanan kapasite beyanı İl Müdürlükleri tarafından incelenerek, onaylanır ve kapasite raporu yerine kabul edilir.

7. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge.

Gıda üreten işletmeler üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici çalıştırmak zorundadır. Sorumlu yönetici sözleşmesi en az 1 yıllık olmalıdır.

4 yıllık üniversitelerden mezun olan ve meslek odası olan sorumlu yöneticiler meslek odalarından çalıştıkları işletme için “sorumlu yöneticilik belgesi” almak zorundadır. Meslek odası olmayan ve tekniker, teknisyen gibi meslek gruplarına dahil sorumlu yöneticiler için bu belge gerekmemektedir.

Dosyada ayrıca sorumlu yöneticinin noter onaylı diploma örneği bulunmalıdır.

Sorumlu yöneticinin çalışma gün sayısı kapasite raporunda belirtilen güç ve işçi sayısı ile alakalıdır. 60 beygir gücünden yüksek kapasiteli veya 10’dan çok işçi çalıştıran yerlerde sorumlu yöneticiler haftanın 5 günü işletmede çalışmak zorundadır ve başka yerde çalışamaz. 60 beygir gücünün altında kapasiteli ve 10 işçiden az çalışanı olan işletmelerde 4 senelik üniversite mezunu sorumlu yöneticiler 1 iş günü, tekniker ve teknisyenler ise 2,5 iş günü işletmede bulunmalıdır.

İşletmeler tarafından çalışma izni ve gıda sicili alınması aşamasında veya daha sonrasında her bir üretilecek ürün için “üretim izni belgesi” alınmalıdır.

 

GIDA SİCİL BELGESİ

Gıda sicil sertifikası Gıda üretim sektöründe faaliyet gösteren firmalar öncelikle yetkili kurumlardan işyeri açma ve çalışma ruhsatı, daha sonra ise çalışma izni ve gıda sicili almak zorundadırlar.
En son olarak çalışma izni ve gıda sicili alan iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek “üretim izni” almak zorundadırlar.
Üretim izin belgeleri; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, marka, adres ve faaliyet konusu çerçevesinde üretilen ürün için geçerli olup, bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder.
Direk insan tüketimine sunulmayan ve birincil üretimden elde edilen ürün, yarı mamül veya mamül maddeleri elde etmek için kullanılan hammadde niteliğindeki ürünlere gıda üretim izni belgesi düzenlenmez.
Üretim izni belgeleri her bir marka için ayrı ayrı düzenlenir.
Gıda maddesi üreten iş yeri statüsünde olup, ürettiği ürünlere üretim izni almış (örneğin; börek, poğaça v.b.) ancak üretim aşamasının son unsuru olan pişirme işlemini tamamlamamış, tüketiciye sıcak servis sunabilmek için pişirme işlemini şubesi olan sıhhi müessese kapsamındaki toplu tüketim yerinde yapan iş yerleri, anılan ürünlerini gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uymak kaydıyla intikal ettirmeleri durumunda ayrıca üretim izni almaksızın pişirme işlemi yapabilir.
Lokantacılık faaliyeti; gıda satış ve toplu tüketim yeri (sıhhi müessese) kapsamında yer alan ve mutfağında pişirilen yemeği servis salonunda müşterilerine sunan, talep halinde bireysel müşterilerin paket servis ihtiyacını karşılayan iş yerleridir. Anılan yerler gıda üreten yer kapsamında olmadığı için bu yerlere Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi ile Üretim İzni Belgesi düzenlenmez.
Kamu kurumu, hastane, otel, okul vb. yerlere ait yemekhaneler yemek fabrikası kapsamında değerlendirilmediğinden, bu yerlere Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi ile Üretim İzni Belgesi düzenlenmez.

Gıda sicil belgesi nasıl alınır evrakları
İşyerinin başka bir firma adına fason üretim yapması durumunda;
1.Kendi adına almış olduğu gıda üretim izin belgesinin fason üretimde kullanılması mümkün olmayıp, üretimde bulunacağı firma adına yeniden müracaat ederek fason üretim izin belgesi alınmalı,
2.Fason üretimlerde, üretimi yapan ile yaptıran arasında sorumlulukları ve süreyi belirten noter onaylı fason sözleşme yapılmalı, sözleşme kopyaları ise İl Müdürlüğü tarafından “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanmalı,
3.Fason sözleşmesinde yer alan ürünler dikkate alınarak Gıda Üretim İzin Belgesi düzenlenmelidir.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatında yazılı olan faaliyetin dışında aynı iş yerinde yapılacak olan ilave diğer gıda ile ilgili faaliyetler ayrı bir teknoloji gerektirmiyor ise mevcut faaliyetin bir uzantısı ya da mevcut faaliyet ile paralellik gösteriyor ve sınıf atlamasını gerektiren ( 3. sınıf GSM şartlarına haiz olmasına rağmen yapılacak ilave faaliyet ile 2. sınıf GSM şartlarına tabi olma gibi) bir durum oluşmuyorsa faaliyet konusunda değişiklik talep edilmeden söz konusu ürünler için de üretim izni verilebilir.

Gıda sicil belgesi nasıl alınır evrakları
Gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksi Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’nde 23.08.2007 tarih ve 26622 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle; gıda maddesinde 100 gram yağ içeriğinde 1 gramdan daha az trans yağ asidi içermesi durumunda , bu durumun ürün etiketinde “trans yağ asidi içermez” şeklinde ifade edilebilir. Yeni üretim izni ve etiket değişikliği başvurularında firmaların bu ifadeyi kullanmak istemesi halinde kendi işletmeleri dışındaki bağımsız bir laboratuardan (İl Kontrol Lab., Bakanlıkça Yetkilendirilmiş Özel Lab., Üniversite Lab., v.b) trans yağ asidi miktarını gösteren analiz raporu istenmektedir. Etiket örneklerinde trans yağ asidi miktarı enerji ve besin öğeleri tablosunda beyan edilmelidir. Ayrıca etikette “trans yağ asidi içermez” yerine “trans yağ içermez / trans yağ yoktur” ifadeleri kabul edilmektedir.
Başvurular aşağıda belirtilen hususlara göre birer nüsha olarak dosya halinde İl Tarım Müdürlüklerine yapılır.
1.1. Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri;
Gıda sicil belgesi nasıl alınır evrakları
1.Dilekçe
2.Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
3.Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
4.Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
5.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği
6.Beyanname
1.2. Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri;
1.Dilekçe
2.Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
3.Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
4.Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
5.Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşen miktarı
6.Üretim teknolojisi, üretim akış şeması
7.Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği
1.3. Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri;
1.Dilekçe
2.Gıda Sicil Belgesinin noter onaylı sureti
3.Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmez.)
4.Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi)
5.Üretim teknolojisi, üretim akış şeması,
6.Üretilecek maddenin hangi gıda (katı-sıvı-gaz) ile temasta kullanılacağına dair bilgi,
7.Ham maddenin ticari ve kimyasal adı,
8.Katkı maddesi kullanılacak ise kullanım amacı ve yüzde miktarı,
9.Boyar madde uygulaması yapılacaksa kullanılan boyaların ticari ve kimyasal adı ile uluslar arası indeks numarası ayrıca, masterback boyada yüzde miktar ve taşıyıcısı,
10.Kapasite raporu,
11.Dış ambalaj etiket örneği
İş yerleri tarafından hazırlanan üretim izni başvuru dosyaları, üretimin niteliğine göre İl Tarım Müdürlüğü tarafından incelenir veya Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Gıda sicil sertifikası, Gıda üretim izni, Baharat Gıda sicil sertifikası, Baharat gıda üretim belgesi, Et ürünleri gıda sicil sertifikası, Gıda sicil sertifikası mevzuatı, Gıda sicil sertifikası nasıl alınır, Kurutulmuş gıda üretim izni, Kurutulmuş gıda üretim izin belgesi, Kurutulmuş gıda sicil sertifikası,Süt ürünleri gıda sicil belgesi, Süt ürünleri gıda sicil sertifikası, Süt ürünleri üretim izin belgesi, Süt ürünleri üretim izni, Unlu mamuller gıda sicil sertifikası, Unlu mamuller gıda üretim izni, Unlu mamuller üretim izni, Unlu mamuller üretim izin belgesi,